Pantun Warisan Melayu

INTERACTIVE DESIGN

 

 • Tugasan : Hasilkan sebuah laman web
 • Disediakan oleh : Yati Yula
 • Disemak oleh : Puan Nadia Akma

———————————————————————————————————————

Project Proposal

icon_sirih3b2

PANTUN WARISAN MELAYU

 

Site Title

 

Dalam melengkapkan tugasan kursus Interactive Design (SMS 3053) pada kali ini, saya telah memilih tajuk “Pantun Warisan Melayu”. Tajuk ini dipilih setelah dibincangkan dengan beberapa orang teman yang turut sama menyumbang informasi dan bahan dalam merancang laman web ini. Berpandukan pada zaman sekarang, pantun biasanya digunakan di majlis keramaian, dalam menzahirkan perasaan dan sebagainya.

 

Pantun yang diterima umum sebagai puisi ciptaan asli orang Melayu ; bukan saduran atau penyesuaian daripada puisi-puisi Jawa, India, Cina dan sebagainya (Harun Mat Piah, 2000). Mulanya erti pantun ialah umpama, sepantun maksudnya seumpama (Ghazali Dunia, 1992). Walau bagaimanapun, bagi R.O.Winstedt (1991) banyak keraguan timbul bagi menentukan asal usul perkataan pantun. Liaw Yock Fang (1993) pula menyebutkan pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan. Malah tambah beliau, sampai sekarang pantun masih dinyanyikan.

 

Perkataan pantun dikatakan berasal daripada Indonesia yang dianggap sebagai satu bentuk karma dari perkataan Jawa parik yang bererti pari, yang membawa maksud paribhasya dalam bahasa Sanskrit atau peribahasa dalam bahasa Melayu (R.O.Winstedt, 1992). Menurut Dr. R.Brandstetter pula, perkataan pantun berasal daripada kata akar tun yang boleh dikesan penggunaan kata dalam bahasa Jawa iaitu tuntun, dalam bahasa Tagalog disebut tonton yang diucapkan dalam aturan yang tertentu (R.O.Winstedt, 1992). Dalam masyarakat Sunda, pantun bermaksud satu cerita (karangan) panjang berirama yang dinyanyikan dengan iringan muzik. Manakala dalam masyarakat Melayu pula, pantun bererti kuantrain, iaitu puisi yang tersusun dalam struktur empat baris serangkap.

 

Pantun merupakan karya asli ciptaan masyarakat Melayu di Nusantara, khususnya dalam kalangan masyarakat Jawa kuno, Sunda, Tagalog dan Melayu. Pantun yang dimaksudkan ini pula mempunyai strukturnya yang khusus dan berirama.

Pantun merupakan kelompok karya puisi tradisional warisan asli masyarakat Melayu dan merupakan puisi Melayu yang paling popular berbanding dengan jenis-jenis puisi tradisional Melayu lain. Populariti pantun melewati zaman tradisionalnya, malah hadir dalam masyarakat Melayu moden dengan penerusan dari aspek tema dan fungsi. Dari aspek penyebaran, memperlihatkan perubahan yang lebih besar, apabila pantun sudah diperluaskan daripada tradisi lisan, tulisan dan kemudiannya dalam bentuk biasan ekoran perkembangan era siber.

 

Pantun dapat dikelaskan berdasarkan kepada bentuk/struktur, tema/isi, fungsi dan penyebarannya. Daripada pengkelasan inilah maka timbullah apa yang disebut pantun dua kerat, empat kerat, enam kerat, lapan kerat dan sebagainya. Dari segi tema pula muncullah jenis-jenis pantun seperti pantun nasihat, pantun jenaka, pantun budi dan sebagainya. Pengkelasan dari segi tema dan isi pantun boleh melahirkan penglompokan pantun yang lebih sistematik. Pantun Melayu tradisional telah dikelaskan kepada beberapa bahagian iaitu:

 

 • Pantun Kanak-Kanak
 • Pantun Cinta dan Kasih Sayang
 • Telatah dan Cara Hidup Masyarakat
 • Pantun Teka-teki
 • Pantun Puji-pujian / Sambutan
 • Pantun Nasihat, Agama dan Adat
 • Pantun Naratif / Cerita

 

 

 

Site Specification

 

Dari segi spesifikasi laman web yang dicadangkan dalam proses rekabentuk antaramuka pula dengan menekankan aspek penghasilan antaramuka pengguna, pemilihan butang atau ikon kawalan, penetapan ciri-ciri teks, grafik dan audio. Aspek-aspek ini perlulah bersesuaian dengan pengguna sasaran dan terdapatnya konsep keseimbangan. Perlu diketahui dalam prinsip membuat rekaan laman web yang baik terdapat beberapa perkara yang perlu diambil kira terutamanya pandangan pengguna pada maklumat yang terpapar pada skrin. Unit pelayaran iaitu hubungan antara maklumat utama dengan maklumat sampingan (The unit of navigation) dan butang navigasi juga harus bersifat mesra pengguna iaitu dapat memudahkan pengguna untuk melayari laman tersebut.

 

Pembahagian kedudukan skrin merupakan elemen yang perlu diberi perhatian. Skrin selalunya terbahagi kepada kawasan kandungan dan kawasan navigasi dan laman web ini menggunakan dua pertiga (2/3) untuk kandungan dan satu pertiga (1/3) untuk navigasi dan menu.

 

Terdapat juga konsep keseimbangan dan perspektif dalam laman web ini. Keseimbangan pada skrin merujuk kepada pengagihan nilai optikal (keupayaan elemen untuk menarik mata pengguna) dan perspektif pula menyediakan mata pengguna dengan posisi-posisi relatif sesuatu elemen pada skrin untuk menghalang skrin tersebut daripada menjadi ‘mendatar’. Laman web ini mempunyai perspektif belakang (untuk elemen yang kurang memerlukan fokus pengguna) dan perspektif hadapan (untuk elemen yang memerlukan lebih fokus daripada pengguna).

 

Laman web ini turut menggunakan strategi pengumpulan yang baik dimana maklumat yang berkaitan dikumpulkan di dalam beberapa buah kotak yang berada dibawah. Tajuk setiap seksyen (menu utama) diletakkan di bahagian yang sama iaitu bahagian atas. Penggunaan panel navigasi yang diletakkan di tempat yang konsisten di atas skrin dapat memudahkan pengguna melihatnya dengan segera dan menghubungkaitkan fungsi-fungsinya tanpa banyak masalah.

 

Dari segi penggunaan teks (font), pemilihan dibuat dengan mengambil kira aspek warna teks, saiz, jenis teks (font) dan jarak di antara setiap baris teks agar bersesuaian dengan sasaran pengguna mahupun konsep yang digunakan. Ini kerana teks merupakan salah satu elemen yang penting dalam merekabentuk sesebuah laman web. Teks membenarkan maklumat disampaikan kepada pengguna dengan berkesan dan lengkap, namun begitu antaramuka yang terlalu padat dengan teks akan menyebabkan pengguna merasa cepat bosan. Penggunaan grafik atau elemen lain bagi menggantikan elemen-elemen teks dapat digunakan. Dalam laman web ini, beberapa jenis teks (font) akan digunakan seperti Georgia, Monotype Corsiva, dan Arial.

 

Penggunaan audio atau bunyi juga memainkan peranan yang penting dalam menarik perhatian para pengguna. Audio atau bunyi lazimnya digunakan untuk memainkan suara, muzik atau kesan latar kepada laman web. Audio latar belakang yang bersesuaian dengan konsep akan dapat mengekalkan para pengguna untuk terus melayari laman web tersebut. Kawalan untuk audio juga dimasukkan agar para pengguna dapat mengawal dan menggunakannya dengan senang. Dalam laman web ini, berdasarkan konsep pantun warisan Melayu, penggunaan audio/muzik irama tradisional akan digunakan seperti lagu Pantun Budi nyanyian Tan Sri Dato` S.M. Salim dan lagu Fatwa Pujangga nyanyian Aisyah akan meninggalkan kesan dalam hati para pengguna. Kesan Latar juga dimasukkan dalam laman web ini seperti penggunaan muzik Kitaro dan alunan seruling dari Mohram.

 

Dari segi penggunaan elemen grafik pula, ia mampu menarik minat para pengguna dan penglihatan mereka tidak tertumpu ke arah teks (font) sahaja yang akan dapat membosankan para pengguna. Dalam laman web ini, penggunaan grafik tidaklah terlampau banyak kerana ianya lebih tertumpu kepada isi kandungan (content) yang ingin disampaikan kepada pengguna.

 

Elemen warna memastikan peranan yang penting bagi menarik minat para pengguna untuk terus melayari sesebuah laman web. Warna yang digunakan perlulah bersesuaian dengan citarasa, peringkat umur dan konsep laman web dan bagi tulisan pula, warna yang bersesuaian digunakan bagi memudahkan pengguna membacanya serta focus pada apa yang dilihat. Latar belakang laman web ini menggunakan pelbagai warna warisan seperti hijau, coklat dan hitam serta mempunyai kesesuaian warna antara elemen-elemen yang digunakan. Penggunaan warna yang terlalu ekstrim dielakkan kerana akan menganggu tumpuan pengguna terhadap maklumat yang dicapai. Menurut Patrizia Nanni, (2004) warna boleh menggambarkan kekecewaan atau kegembiraan mengikut siapa yang menggunakannya. Tambahnya lagi keberkesanan penggunaan warna boleh mewujudkan komunikasi dan aspek estetika kepada perisian yang dibina dan secara tidak langsung mewujudkan kepuasan pengguna. Penggunaan warna warna adalah satu cara untuk menaikkan emosi para pengguna.

 

Ruang putih yang ada pada laman web juga perlu dititikberatkan. Ia merujuk kepada jumlah ruang putih yang diperuntukkan di antara teks dan grafik pada sesuatu muka surat. Lebih banyak ruang putih di antara teks dan grafik, lebih mudah tumpuan yang boleh diberikan oleh pengguna. Ruang putih sepatutnya digunakan juga untuk mengarah perhatian ke titik fokus sesuatu skrin.

 

Nilai-nilai keindahan yang terdapat pada sesebuah laman web membuatkan pandangan pengguna akan terus tertumpu pada layar skrin. Nilai keindahan seperti keseragaman bentuk, warna, gaya teks dan tema aplikasi dapat memikat hati para pengguna.

 

 

Developer

 

Dalam menjayakan laman web ini, saya menggunakan sepenuhnya pengetahuan yang saya ada dalam proses penghasilan antaramuka pengguna, pemilihan butang atau ikon kawalan, penetapan ciri-ciri teks, grafik dan audio. Namun begitu, terdapat beberapa orang rakan yang turut sama menyumbang bahan dan berkongsi idea tentang konsep ini. Mereka banyak membantu saya dalam menyediakan dan mengumpul maklumat serta berkongsi ilmu tentang apa yang dipelajari semasa di dalam dan di luar kelas.

 • Pereka Grafik : Yati Yula
 • Penata Audio : Yati Yula, Nurizzah
 • Pengumpul Bahan : Yati Yula, Nurizzah, Fellaz
 • Ilustrasi Photoshop : Yati Yula
 • Pengaudit : Yati Yula

 

Rationale or Focus

 

Kandungan yang terdapat dalam laman web “Pantun Warisan Melayu” adalah seperti koleksi pantun iaitu beberapa jenis pantun seperti pantun cinta, pantun nasihat, pantun budi dan lain-lain. Turut terdapat dalam laman web ini ialah ruangan berbalas pantun diantara para pengguna dan ruangan artikel tentang pantun.

 

Dalam koleksi pantun yang disediakan, beberapa buah pantun dalam pelbagai jenis telah disediakan untuk para pengguna sebagai contoh pantun kanak-kanak, pantun teka-teki, pantun adat dan cara hidup masyarakat, pantun kasih sayang, pantun puji-pujian, pantun agama dan pantun naratif. Pantun-pantun ini kebanyakkan diwarisi turun-temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Matlamat utama laman web ini adalah supaya koleksi pantun yang disediakan dapat menambahkan lagi pengetahuan yang ada tentang pantun dan dapat dijadikan sebagai panduan sama ada untuk tujuan pengajaran mahupun pembelajaran.

 

Selain itu, dalam ruangan berbalas pantun pula, para pengguna bebas untuk ‘menjual’ dan ‘membeli’ pantun dari pengguna lain. Melalui ruangan ini, dapat dilihat para pengguna menghasilkan pantun sendiri sekaligus dapat menggalakkan pemikiran yang kreatif dan kritis serta meningkatkan kemahiran kreativiti. Ruangan ini juga dapat membantu para pengguna untuk meluahkan perasaan / rasa hati dan seterusnya mendapat tindakbalas yang berguna dari para pengguna yang lain. Dan ini sekaligus dapat meningkatkan kemahiran masyarakat dalam penguasaan dan penggunaan pantun.

 

Dalam ruangan artikel tentang pantun pula terdapat beberapa artikel yang akan dimasukkan / di’upload’ dari semasa ke semasa sama ada oleh pereka laman web mahupun oleh pengguna yang telah mendaftarkan diri sebagai ahli laman web tersebut. Antara artikel yang dimasukkan seperti Pengkelasan Pantun, Peranan Pantun Dalam Kehidupan, Rakaman Pemikiran Dalam Kapsul Bahasa Berirama, Bengkel Pantun dan sebagainya. Ini dapat memberikan lebih informasi dan meningkatkan lagi pemahaman kepada para pengguna.

 

 

Main Elements Outline

 

Diantara sifat utama yang terdapat dalam laman web ini adalah Antara ciri-ciri yang ingin ditonjolkan melalui laman web ini adalah masyarakat menyanjung tinggi warisan Melayu. Masyarakat juga terutamanya generasi muda tidak lupa akan puisi Melayu tradisional ini sekaligus aka mempraktikkan dalam kehidupan seharian. Tidak dapat dinafikan bahawa kebanyakan generasi muda sekarang mengambil mudah dalam memperjuangkan warisan Melayu dan terdapat segelintir daripada mereka yang langsung tidak tahu kewujudan pantun warisan Melayu. Disinilah laman web ini memainkan peranan dimana kandungan yang terkandung di dalamnya dapat memberikan sedikit-sebanyak ilmu pengetahuan tentang pantun. Selain itu, hubungan silaturrahim diantara para pengguna akan terbentuk apabila mereka saling berbalas pantun, berkongsi artikel dan meluahkan perasaan.

 

 

Target Audience

 

Sasaran utama pengguna laman web ini adalah generasi muda iaitu sebilangannya golongan remaja yang masih menuntut di alam persekolahan mahupun alam kampus. Berdasarkan peringkat umur secara tidak langsung, generasi muda terutamanya golongan remaja yang masih bersekolah mempunyai pengetahuan yang sedikit mengenai warisan Melayu ini. Bagi remaja yang menuntut di alam kampus pula, laman web ini dapat membantu mereka (terutamanya yang mengambil jurusan kesusasteraan melayu) dalam menyiapkan tugasan tentang pantun. Oleh itu, isi kandungan laman web tersebut lebih fokus kepada koleksi pantun, berbalas pantun dan artikel berkaitan pantun.

 

Golongan kanak-kanak dan dewasa juga merupakan sasaran pengguna laman web ini. Bagi golongan kanak-kanak, mereka haruslah didedahkan dengan penggunaan pantun pada peringkat awal (dengan pemerhatian ibu bapa / penjaga) agar mereka dapat mengenal warisan Melayu dan mengamalkannya kelak.

 

 

Limiting factors

 

Dalam mereka bentuk sesebuah laman web, terdapat beberapa masalah yang sememangnya tidak boleh dielakkan. Salah satunya berpunca dari diri sendiri. Kekurangan idea merupakan penghalang utama, namun begitu dengan adanya sumbangan buah fikiran daripada beberapa orang rakan, hal ini dapat diatasi.

 

Kekangan masa turut dijadikan faktor. Kekurangan masa mungkin akan mencacatkan sesebuah rekaan laman web tersebut. Dalam proses rekabentuk antaramuka, penekanan terhadap aspek penghasilan antaramuka pengguna, pemilihan butang atau ikon kawalan, penetapan ciri-ciri teks, grafik dan audio menjadikan seseorang pereka memerlukan masa yang lama untuk menyempurnakan laman web.

 

Secara amnya, laman web yang ingin dihasilkan ialah Puisi Melayu Tradisional yang terdapat pelbagai jenis, namun berdasarkan kesedaran bahawa amat perlu seseorang pengguna diperkenalkan dengan sejarah, jenis-jenis dan tokoh-tokoh, ini membuatkan saya untuk menspesifikasikan idea saya. Saya memilih untuk membuat Pantun Warisan Melayu iaitu salah satu cabang kategori yang terdapat di bawah Puisi Melayu Tradisional.

 

————————————————————————————————————————

cover-depan

cover-cd

menu-utama

hubungi-kami

Antara contoh yang telah dihasilkan

Advertisements

2 Responses so far »

 1. 1

  Ketimpong Payong said,

  Haha, ane nyer website ko..
  Aku nak tgk gak..
  Nk bg komen byk nih..

 2. 2

  Yati_Yula said,

  Haha..
  Lek dlu wei..
  Puan aku xbg signal lg nk msukkan kt website..
  Huhu..


Comment RSS · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: